your ads here

advertisement

Home » SERVICE » Service : Training

Service : Training

เรารู้ว่าช่างที่ผ่านการอบรมสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการทำงาน ทำให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าคุณได้ดี ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ เราจัดการอบรมให้พนักงานที่คุมเครื่อง ช่างเทคนิคทั้งเรื่องสินค้าและความปลอดภัย เราแตกต่างจากคนอื่น เราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน เพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณทั้งในการปฏิบัติงานและพนักงานของคุณเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย เทคโนโลยี มาตรฐานและกฏระเบียบในการใช้เครื่องจักร เราจึงจัดบริการอบรมพนักงานให้คุณดังนี้

– อบรมผู้ขับขี่ ผู้ใช้งานเครื่องจักร
– อบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ kusalinp@unitedcapital.co.th หรือ 02-033-5959